Privatskoler giver eleverne større fagligt løft

Lærer i indskolingen

Privatskolerne skaber positive sociale mønsterbrydere

En ny undersøgelse viser, at privatskolerne skaber positive sociale mønsterbrydere. I højere grad end de kommunale skoler formår de private skoler at give elever fra svagere sociale baggrunde et fagligt løft.

Undersøgelsen viser også, at elever i de private skoler gennemsnitligt opnår højere karakterer, og at de med større sandsynlighed gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det er konsulent- og analysefirmaet EPINION, der har lavet en undersøgelse for Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsen dokumenterer omfanget af privatskolernes løft af det faglige niveau for elever med forskellige sociale baggrunde sammenlignet med folkeskolerne korrigeret for skolernes forskellige elevsammensætning.

Her er nogle af rapportens resultater kort:
Privatskoleelever opnår generelt noget højere karakterer end elever i folkeskolen. Dette gælder også, når man sammenligner privatskole- og folkeskoleelever med samme sociale baggrund og fra skoler og kommuner med samme karakteristika (på nær skoletype).

Privatskoleelever klarer sig signifikant bedre end folkeskoleelever i alle folkeskolens prøver, men forskellene er størst i matematik og retskrivning.

Eleverne løftes mere fagligt, hvis de har gået på privatskole i mere end tre år, end hvis de først er skiftet til en privatskole i udskolingen.

Privatskoleelever har gennemsnitligt både højere karakterer og en større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end folkeskoleelever, også når der er korrigeret for elevernes socioøkonomiske baggrund, skolens socioøkonomiske baggrund og størrelse samt kommunale faktorer.