Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Demokratisk dannelse og elevråd

Elevrådet på Randers Realskole er stedet, hvor demokratisk dannelse og elevindflydelse er i centrum. Elevrådet er elevernes demokratiske talerør til skolens ledelse og elevernes primære vej til indflydelse.

Introduktion

Målet med elevrådet på Randers Realskole er, at elevrådsrepræsentanterne:

 • Føler sig hørt og involveret i dagligdagen på Randers Realskole
 • Får en fornemmelse af, hvad det vil sige at arrangere og eksekvere sociale arrangementer på Randers Realskole
 • Har et forum, hvor de kan diskutere dagligdagen på Randers Realskole
 • Oplever demokratisk dannelse
 • Ved, hvad det vil sige at skabe og forpligte sig til et fællesskab

Tre aldersgrupper
Elevrådet på Randers Realskole består af tre grupper. Den ene gruppe består af elever fra 1.-6. klasse, den anden gruppe fra 7.-9. klasse og den tredje gruppe er vores 10. klasse.

Demokrati som levende praksis
Vi tror på, at demokrati ikke kun er en teoretisk idé, men en levende praksis, der skal trænes og opleves. Gennem elevrådet får vores elever mulighed for at lære om demokratiske processer, samarbejde og ansvarlig, mens de aktivt deltager i skolelivet.

Randers Realskole er i 2023 blevet medlem af Danske Skoleelever, ligesom vi i flere år har afholdt skolevalg for elever i 8. – 10. klasse på samme vis som ca. 80.000 andre skoleelever i udskolingen.

I forhold til elevernes undervisningsmiljø ligger denne opgave ved styregruppen i elevrådet. Her har vi senest i 2022 sammen med denne gruppe gennemgået skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. De generelle betragtninger på dette område samt de udarbejdede handleplaner kan findes her: randersrealskole.dk/undervisningsmiljoe/

Valg af Elevrådsrepræsentanter:

I indskoling og mellemtrin vælges der én repræsentant og en suppleant i alle klasser, og der skal være valg på alle klassetrin hvert år.

I udskolingen vælges der én elevrådsrepræsentant og én suppleant i hver 7. og 8. klasse, hvilket betyder, at de elever, der bliver valgt ind i 8. klasse, skal sidde i to år. Dette vil skabe mere kontinuitet i elevrådets arbejde. Der kan være enkelte tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at vælge en ny repræsentant i 9. klasse.

I 10. klasse vælges to repræsentanter fra hver klasse.

En elevrådsrepræsentant skal:

 • Have lyst til at bidrage aktivt til at skabe en bedre hverdag for alle elever
 • Turde gå forrest i planlægning af mindre og større arrangementer sammen med andre elevrådsrepræsentanter
 • Have lyst til at have ansvar for samt at præsentere elevrådets arbejde for sin egen klasse

For indskolingen gælder desuden, at eleven:

 • Skal have lyst til at hjælpe til ved forskellige arrangementer
 • Skal tude stille sig op foran fremmede og sin egen klasse
 • Skal være nysgerrig

Indskoling/mellemtrin og udskoling

Stjernegruppen: Indskoling/mellemtrin – Styregruppen: Udskoling

Når vi har fundet alle elevrådsrepræsentanter, så nedsætter elevrådet i samarbejde med lærerne tilknyttet elevrådet en Styregruppe/Stjernegruppe. Styregruppen/Stjernegruppen får ansvaret for afholdelse af møder, indkaldelse af mødes samt skrivning referater fra møderne. Der bliver oprettet en elevrådsgruppe på Teams, hvori kommunikationen mellem møderne foregår. Det er også Styregruppens/Stjernegruppens overordnede ansvar at holde styr på diverse arrangementer, der sættes i søen. Dette sker dog altid i samarbejde med de tilknyttede lærere som sparringspartnere.

Eksempler på tiltag fra elevrådet i indskolingen og mellemtrinnet:

 • Udvalg, der kan påvirke skolefesterne for 4.-5. klasse samt 6. klassernes skolefest
 • Inputs og ønsker til ny legeplads i indskolingen
 • Ønsker til julearrangementer og klippedag i december måned
 • Inputs til fordeling af skolens områder i frikvartererne

Bundne opgaver for Elevrådet i udskolingen

 • Der skal nedsættes et udvalg i Elevrådet, der har indflydelse på Sidste Skoledag. Udvalget kommer hovedsageligt til at bestå af elever fra 9. klasse, men enkelte elever fra 8. klasse er også velkomne
 • Der nedsættes et udvalg, som kommer med gode ideer til, hvordan festen for 7., 8. og 9. klasserne kan afvikles. De inddrages i planlægningsfasen sammen med lærerne

Eksempler på sociale arrangementer i elevrådet for udskolingen:

 • Fælles påskejagt for 7.-9. klasse
 • Rundboldturnering for 7.-8. klasse
 • Stort fodboldarrangement for hele skole i november 2022
 • Kakaoindsamling i december 2023
 • Planlægning af Sidste Skoledag – 9. klasse

Eksempler på praktiske tiltag fra elevrådet i udskolingen:

 • Diskussionsgruppe med fokus på snak med ledelsen om regler og retningslinjer.
 • Indførelse af mulighed for at købe varmt mad i boden to gange om ugen
 • Udvalg, der kan påvirke skolefesterne for 7.-9. klasse
 • Ændring af længde på juleklippedag samt pyntekonkurrence
 • Julemusik i frikvartererne i december
 • Fokus på kommunikation af korrekt affaldssortering
 • Fokus på frikvarterssikkerhed – indkøb af plastikbolde til alle klasser

10. klasse: Fælles-skaberne

Fælles-skaberne

I 10. klasse kalder vi vores elevråd for ”fælles-skaberne. Fælles-skaberne er et bærende element på vores 10. årgang. De er et talerør for elevgruppen og har desuden den funktion, at vi som skole har en ”finger på pulsen” i forhold til, om elevgruppen trives, og om vi rammer dem med vores aktuelle koncept.

Deres hovedformål er at skabe fællesskab i og på tværs af klasserne. Vores afdelingsleder samt en lærer på årgangen mødes minimum hver tredje uge med ”fælles-skaberne”, hvor vi altid taler om den aktuelle status i klasserne, på årgangen og evaluerer aktuelle forløb.

Eksempler på sociale arrangementer i elevrådet for 10. klasse:

 • Elevernes dag (sidste fredag inden jul samt sidste fredag i foråret). Her står ”fælles-skaberne” for alt fra program, indkøb samt er styrende på selve dagen
 • Socialt aftenarrangement for hele årgangen i januar

Elevrådets arbejde i fremtiden

I de kommende år vil vi fortsat have stor fokus på at fastholde det gode arbejde med og i vores elevråd. Vi vil endvidere hele tiden have for øje, hvis der skulle opstå nye områder, hvor vi med fordel kan inddrage dem.

Vi står næste skoleår over for en præsentation af en ny strategi med titlen ”Mod til nye generationer”, og denne kræver deltagelse af alle på skolen såvel elever som medarbejdere. Denne strategi omhandler blandt andet bevidst undervisning/læring og konkret elevarbejde med bæredygtighed og ESG. Her får vores elevråd en nøglerolle i at sikre en fælles forståelse for vigtigheden af emnet samt at få skabt et fælles sprog for, hvad det indebærer af forandringer i undervisningen/læringen.

Af andre store områder, hvor vi tænker, at elevrådet bliver en central dialogpartner de kommende år, er digitaliseringen – herunder brugen af AI i undervisningen, teknologiforståelse og digital dannelse med stor fokus på kildekritik som en faglig disciplin.