Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Regler og retningslinjer

Randers Realskole er en stor og traditionsrig skole, og vi forventer, at eleverne lærer at følge “ånden” i skolens formålsparagraf, at de bl.a. lærer “at vise respekt for andres egenart og personlige værdighed”. På dén måde skaber vi en grobund for, at alle elever trives – og det er en afgørende forudsætning for et godt og givende skoleforløb.

Kort og måske endnu mere præcist kan dette oversættes til: ”At passe på hinanden og hinandens”.

Når man begynder på Randers Realskole, skal man derfor gøre sig bekendt med skolens retningslinjer og regler. Du kan læse dem fra ende til anden nedenfor ved at åbne “fanebladene”, der også giver et godt overblik, hvis man søger et bestemt emne.

Velkommen på Randers Realskole. Med mere end 1.300 elever, hvoraf ca. 375 årligt er nye, er det helt centralt, at hver enkelt elev finder sig godt til rette på skolen – både i forholdet til kammerater og lærere, og naturligvis også i forhold til skolearbejdet.

Det er helt afgørende for os at få sagt, at trivsel er en forudsætning for god læring. Når man har det godt, kan man lære – og vi har alle, også hver enkelt elev, et medansvar for, at hele klassen fungerer godt.

Vi håber naturligvis, at I bliver glade for at være på Randers Realskole. Vi vil gøre alt det, vi kan, for at det bliver dét gode skoleforløb, som vi er kendt for.

Administrationen ligger i stueetagen, og her henvender man sig, hvis man har spørgsmål eller problemer.

Susanne Friis, Jette Fuhlendorff, Lene Schjødt og afdelingsleder Marlene Bjørn er skolens kontorpersonale.
De træffes dagligt kl. 8.00 -­ 14.00.

De henviser i øvrigt til skoleleder Hans Myhrmann, udviklingschef Christian Møller samt afdelingslederne Rikke Lykke, Jan Frederiksen, Jonas Munch, Jeppe K. Thomassen, Birthe Diederich og Martin Middelbo Eriksen.

Skolens kontor: 8712 3230 (Skolesekretærernes træffetider er fra 7.30 – 14.30)

Mail: info@randersrealskole.dk

SFO: 8712 3240

Brugen af bærbare computere er en naturlig del af undervisningen fra 4. klasse. Også her har vi nogle regler, der skal tilgodese både trivsel og god læring.

Computeren skal i skoletiden udelukkende bruges som et undervisningsredskab.
Derfor må eleven ikke være på andre sider eller lign., når eleven opholder sig på skolen og i undervisningssituationen.

Første gang man overtræder denne regel, henvender læreren/klasselæreren sig til hjemmet pr. telefon, hvor reglerne bliver forklaret og talt godt igennem med elever og forældre.

Afdelingslederen orienteres af lærerteamet, og overtrædelsen noteres i elevens logbog.

Anden gang man overtræder reglen, er det afdelingslederen, der kontakter familien og indkalder dem til møde på skolen. Her bliver der aftalt, hvordan vi følger op på situationen, og vi sikrer os en gensidig forståelse af, hvordan og hvornår computeren må bruges.

Sker det mod forventning, at eleven i samme skoleår endnu engang overtræder reglerne, indkalder afdelingslederen til en skærpet dialog om situationen.

Vedr. misbrug og snyd i.f.t. anvendelse af computere i div. opgaveafleveringer: Se afsnittet ”Snyd – ikke dig selv”

Hver klasse fra 1. – 9. årgang vælger én elevrådsrepræsentant og én suppleant.

Elevråd 1.- 6. klasse mødes flere gange årligt. De vælger 3 repræsentanter til vores fælles elevråd.

Elevråd 7.- 9. klasse mødes flere gange årligt. De vælger 4 repræsentanter til vores fælles elevråd.

Det fælles elevråd mødes minimum 4 gange årligt, hvor repræsentanterne orienterer hinanden samt koordinerer og behandler fælles emner.

Hver 10. klasse vælger 2 repræsentanter til deres eget elevråd. Her aftales mødeaktiviteten med elevrådets FU og afdelingslederen.

Elevrådets primære opgave omhandler alt det, som har med skolens undervisningsmiljø at gøre. Det vil sige det fysiske-, sociale- og æstetiske undervisningsmiljø.

Elevrådet skal således være med til at styrke det sociale fællesskab på Randers Realskole. Elevrådet kan endvidere komme med ideer til forbedringer/justeringer af de fysiske og sociale rammer på skolen.

Efter elevrådsmøderne er det sædvane, at FU har møde med skolelederen, hvis et eller flere punkter på elevrådsmødet lægger op til en hurtig og hensigtsmæssig drøftelse med ledelsen.

Elevrådet har to lærere som koordinatorer og hjælpere for de unge repræsentanter.

Skolens ulykkesforsikring dækker personskade, herunder beskadigede tænder og ødelagte briller. Derimod erstattes beskadigede beklædningsgenstande, cykler og knallerter ikke. Elever, som i kådhed, voldsom leg eller ved uansvarlig opførsel ødelægger skolens inventar eller materialer, vil blive gjort ansvarlige for, at skolen får dækket sine udgifter. Det kan derfor være en god ide at undersøge, hvordan familiens forsikringsforhold er sammensat.

Da elevens computer ikke tilhører skolen, omfattes den ikke af skolens forsikring. Det er hjemmets egen indboforsikring, der skal dække en skade – uanset om skaden sker i hjemmet eller på skolen.

Hvis en elev er skyld i en skade på en anden elevs computer, skal den skyldige elev naturligvis dække skaden. Uanset evt. dækning på familiens forsikring, må forældrene til det barn, som har forvoldt skaden, været indforstået med at betale til den familie, hvor elevens computer er beskadiget.

Tryghed og sikkerhed betyder alt for os – også når vi er på rejse med vores elever. Alle hjem skal således have en gyldig rejseforsikring, og forsikringsoplysninger skal afleveres sammen med betalingen af rejsen.

Vi skal på det kraftigste appellere til, at man tænker meget nøje over det, hvis man er nødt til at bede en elev fri uden for skolens ferieperiode.

Vi værner om høj faglighed og et givende læringsfællesskab, og det er derfor som udgangspunkt et stort problem, hvis man holder fri på almindelige skoledage. Fritagelse skal derfor helst være en undtagelse, og den bevilges kun efter forudgående aftale med skolens lærere og ledelse.

Hvor det tidligere var sådan, at eksempelvis huer udelukkende blev brugt om vinteren for at sikre, at man ikke fik ”kolde ører”, er det sådan i dag, at flere unge kan bære hue eller caps året rundt. Det synes vi er helt fint og i orden. Vi har dog den lille tilføjelse, at vi vurderer, at huer, hatte og caps er udendørs beklædning, hvorfor man ikke går med det inde på skolen – og selvfølgelig heller ikke i klasselokalet.

Se mere under “Personlig fremtoning” og “Påklædning”

Her bruges den digitale kontaktbog, der er oprettet i forældreintra.

Mobiltelefoner må ikke benyttes i skoletiden, med mindre de skal bruges som et undervisningsredskab.

Mobiltelefoner skal derfor som hovedregel være slukket og i tasken i hele skoletiden og må først tages frem og tændes uden for skolens område.

Første gang man overtræder denne regel, henvender læreren/klasselæreren sig til hjemmet pr. telefon, hvor reglerne bliver forklaret og talt godt igennem med elever og forældre.

Afdelingslederen orienteres om, at eleven de efterfølgende to uger afleverer telefonen på skolen i skoletiden. Telefonen afleveres om morgenen og kan hentes igen efter skole. Dette noteres i elevens logbog.

Ved overtrædelse anden gang er det afdelingslederen, der kontakter familien og indkalder til møde på skolen. Her bliver der aftalt, hvordan vi følger op på situationen, og hvordan vi sikrer os en gensidig forståelse af, hvordan og hvornår telefonen fremadrettet må bruges.

Sker det mod forventning, at eleven i samme skoleår endnu engang overtræder mobilreglerne, indkalder afdelingslederen til en skærpet dialog om situationen.

Er man af den ene eller anden grund nødt til at ringe, kan man altid kontakte sin lærer og gå ned på kontoret og spørge om lov til at ringe herfra.

Vi har en god og nem ordning for køb af mælk, hvor eleverne bestiller on-line, hvorefter det leveres på skolen. Der vil blive informeret om mælkeordningen på forældreintra. På skolemælk.dk er der en vejledning til bestilling, og der kan betales med mobilepay eller betalingskort.

Vi har forståelse for, at det enkelte gange kan være nødvendigt for en elev at tage penge med i skole, hvis man eksempelvis skal til byen og købe ind efter skoledagen. Det er imidlertid vigtigt for os at pointere, at pengene ikke bør være i skoletasken eller i jakkelommen i løbet af dagen. Hvis en elev har penge med i skole, kan de indleveres på kontoret, hvor de vil blive opbevaret sikkert, til eleven henter dem. Skolen har ikke mulighed for at tegne en forsikring, som kan dække et evt. tab.

På Randers Realskole gør vi meget ud af bevidstgøre eleverne om de signaler, som vi sender til hinanden via vores personlige fremtoning. Den bevidsthed og opmærksomhed beder vi også forældrene om at være en aktiv del af. Vi skal passe på vores unge og lære dem kropssprogets mange mere eller mindre tydelige signaler – og det kan være svært selv for voksne.

Vi oplever f.eks. dagligt, at de små elever spejler sig i de store, både når vi taler sprog, tøj og fremtoning. Af den grund – og også fordi vi som beskrevet anser os selv som en arbejdsplads – mener vi eksempelvis ikke, at synlige piercinger (næse, øjenbryn, læbe, tunge o.l.) bør tilhøre den del af ungdomslivet, som ligger i grundskolen. Hvis der er tale om en religiøs begrundelse eller livsanskuelse for en bestemt fremtoning, skal I som forældre rette henvendelse til skolen, så der evt. kan laves en konkret aftale i dette tilfælde.

Se også under ”Påklædning” og “Huer, hatte, caps og lignende”

Rettigheder:
Man har ret til…
– at blive orienteret om ALT vedrørende sit barn
– at kontakte skolen ved enhver given lejlighed
– at forvente en tidssvarende undervisning, der mindst står mål med, hvad der kræves i folkeskolen
– at forvente, at undervisningen formidles af engagerede og dynamiske lærere
– efter aftale med lærerteamet at overvære undervisningen

Pligter:
Man har pligt til..

– at være forældre.
– at være bekendt med skolens formålsparagraf
– at være loyal mod skolens værdisæt

– at orientere sig på intra

– at stimulere sit barn til at have en positiv holdning til skolen og skolearbejdet
– at underrette skolen om væsentlige ændringer i barnets hverdag
– at drage omsorg for, at skolens materialer behandles ordentligt
– alt efter barnets alder at deltage/spørge ind til lektiearbejde m.v.
– at sørge for, at barnet møder frisk og veludhvilet i skole

Vi betragter skolen som en arbejdsplads, og vi er flere end 1.500 børn og voksne, som færdes blandt hinanden hver eneste dag.

Som arbejdsplads har vi en forventning om, at alle (også elever) er sig dette bevidst, når de møder på skolen. På samme måde som vi alle sikkert ville blive overraskede, hvis vores bankrådgiver, revisor, tandlæge, eller assistenten i et supermarked mødte frem i en hvilken som helst påklædning, så fordrer vi på samme måde, at påklædningen er afpasset til situationen, hvor vi netop er mange sammen, som er på arbejde.

En påklædning, som kan virke stødende eller provokerende, eller som vi som skole ikke finder passende i forhold til ovenstående, vil blive mødt af, at vi kontakter hjemmet, hvorefter vi går ud fra, at denne type påklædning ophører i skoletiden.

Se også under “Personlig fremtoning” og ”Huer, hatte, caps og lignende”

Randers Realskole skal have et både rart og sundt læringsmiljø, og derfor må elever på intet tidspunkt indtage alkohol, tobak, snus eller andre rusmidler på skolen eller i forbindelse med skolearrangementer.

Dette er et ufravigeligt krav, og det at overtræde skolens grundlæggende regler og værdier er belastende for det videre samarbejde mellem skole og hjem. Inden eleven evt. kan genoptage sin skolegang, indkaldes elev og forældre til et afklarende møde med skolens ledelse. Her skal det afdækkes, om der er basis for et videre samarbejde.

For at give eleverne et bevidst og ansvarligt forhold til rusmidler arbejder vi helt fra indskolingen med emnet i forskellige fag og temamæssige sammenhænge.

Det er vigtigt for os, at disse regler om rusmidler – udover at gælde på skolen – også gælder på skolerejser: Såfremt skolens grundlæggende regler overtrædes (her tænker vi bl.a. på dårlig opførsel, manglende respekt for omgivelserne, rygning, anvendelse af snus, indtagelse af alkohol m.v.), da kontaktes forældrene, og man aftaler, hvordan eleven kan afhentes. Som forældre forpligter man sig herefter til at sørge for sit barns hjemtransport.

På Nordostvej, 300 meter fra Randers Realskole, ligger vores SFO. Vi har pladsgaranti, hvilket betyder, at alle elever fra børnehaveklasse til- og med 3. klasse kan få en plads. Eleverne bliver fulgt fra skolen og op til ordningen efter skoletidens ophør. Rikke Lykke er afdelingsleder af SFO.

På mange måder opfatter vi det at gå i skole som et rigtigt arbejde. Man møder til tiden, er velforberedt og behandler sine ”arbejdskolleger” med respekt. Her ligner livet på Randers Realskole det almindelige arbejdsliv ret meget.

Det er blevet mere almindeligt, at elever i overbygningen har en eller anden form for fritidsarbejde. Det har vi som skole ikke noget imod. Et fritidsarbejde, som er “konstrueret” rigtigt, kan på sin egen måde udvikle elevernes ansvarlighed og evne til at samarbejde. Fritidsarbejdet kan imidlertid også komme til at fylde for meget, så det går ud over både forberedelse og skolearbejde. Det kan vi af helt oplagte grunde ikke acceptere.

Der kan i denne sammenhæng være grund til at nævne, at det ikke er ualmindeligt, at skolegang i overbygningen i gennemsnit dagligt kræver op 2 timers forberedelse. Det er derfor afgørende, at både forældre og elev får talt et fritidsjob godt igennem, inden man siger ja. Ved optagelsessamtalerne får vi som ledelse at vide, at Randers Realskole er et meget bevidst skolevalg. Det er derfor vigtigt, at et eventuelt fritidsjob ikke udvikler sig til at blive et fravalg af den skole, som man i sin tid brændte for at blive optaget på.

Vores sigte med elevintra er at gøre kommunikationsvejen fra lærer til elev kortere og bedre. Lærerne vil som udgangspunkt benytte klassens lektiebog, når der gives lektier eller stof, der skal forberedes. Dette gøres som udgangspunkt senest kl. 16, hvis lektien er til dagen efter, men oftest skrives lektien ind umiddelbart efter lektionen. Skulle der en enkelt gang ikke være skrevet lektier ind, eller har serverne ikke opdateret systemet, har man stadig de lektier for, som er meddelt i slutningen af timen. Er man i tvivl, kontakter man en af sine klassekammerater eller sin lærer.

Det er også muligt at sende beskeder til eleverne via elevintra, ligesom det er muligt for eleverne at sende beskeder til hinanden. Det er vigtigt for os at markere, at der naturligvis er en grund til, at systemet hedder ”skoleintra”. Mediet er tænkt som en seriøs platform beregnet udelukkende for kommunikation, der har med undervisning og Randers Realskole at gøre. Det er en platform, vi som skole vil bruge med omtanke, hvilket vi naturligvis også forventer af eleverne og forældrene.

Alle ved, at vi som skole har en klar holdning til kommunikation på de sociale medier (læs mere under fanebladet ”Sociale medier og gensidig respekt”). Ingen må være i tvivl om, at vi forventer, at den gensidige respekt hos os rækker længere end til kl. 14, hvor skoledagen ophører. Den gensidige respekt skal naturligvis være en del af det værdisæt, man anvender, når man i fritiden taler, ringer eller skriver til hinanden. Det siger sig selv, at brugen af skoleintra kræver samme omtanke og gensidige respekt.

Forældreintra indeholder også en digital meddelelsesbog. Her er det bl.a. oplagt som forældre at melde sit barn syg samt evt. forklare årsagen til sygemeldingen.

Skoleintra er med andre ord tænkt til kortfattet og præcis kommunikation. Har man derfor eks. spørgsmål til evt. opståede situationer i skoletiden, opfordrer vi fortsat til, at man ringer til klassens lærer og får en god dialog om samme.

Sund og god skolemad er noget, vi som skole prioriterer højt. Vi siger i alle sammenhænge til elever og forældre, at alle børn skal have en god og næringsrig madpakke med hver dag, så man også har god energi til de sidste timer på dagen.

Vi ved, at man som familie fra tid til anden kan have en travl morgen, og at madpakken derfor en enkelt gang kan blive afløst af bestilling af mad. Vi har derfor indgået en aftale med Arena Randers. Her kan man online bestille og betale for næringsrigtige og spændende frokostprodukter, som bliver leveret til skolen. Skolemaden afhentes af klassens dukse afhængig af klassetrin fra kl. 11.10 i forhallen.

Til de få, der hverken har madpakke med eller har bestilt om morgenen, har vi et meget begrænset sortiment, som kan købes i skolens bod, når spisefrikvarteret er slut.

På Randers Realskole har sundhedsplejerskerne i årets løb kontakt med børnehaveklasserne, 1. klasserne, en klasse på mellemtrinnet samt 8. klasserne. Det foregår enten ved individuelle samtaler/undersøgelser eller ved gruppe- eller klasseundervisning i samarbejde med klassens lærere. Herudover tilbydes behovssamtaler og undersøgelser. Skolesundhedsplejerskerne træffes på skolen 2 gange om ugen.

Gensidig respekt og tillid til hinanden er som sagt nøglebegreber på Randers Realskole.

Udviklingen og brugen af informationsteknologi åbner uanede muligheder – ikke kun for indsamling af viden, men desværre også for misbrug og dermed snyd. Det er i dag praktisk muligt at finde og kopiere hele opgaver fra internettet. Man kan derfor i praksis aflevere opgaver, som man ikke selv har lavet. Det er naturligvis snyd, og det er i bund og grund udtryk for manglende respekt over for både forældre og skole.

Også på dette område ønsker vi at være præcise. Ved mistanke om snyd har vi gode muligheder for effektivt at afsløre og dokumentere snyd og plagiat. Hvis det viser sig, at en elev har afleveret en helt/delvist kopieret opgave, vil eleven blive hjemsendt. Inden eleven vender tilbage, vil elev og forældre blive indkaldt til en samtale med skolens ledelse, hvor vi sikrer os, at tilliden og det afgørende fundament for samarbejde er intakt.

Ved gentagelsestilfælde indkaldes eleven og forældrene til en alvorlig samtale med skolens ledelse, hvor de føromtalte præmisser bliver ”praksisnære”. I forlængelse af denne samtale kan der blive lavet konkrete aftaler i forhold til elevens generelle forberedelse for en periode for at sikre, at eleven har forstået sagens alvor.

Vi ved, at de fleste af vores elever benytter de sociale medier i fritiden. De seneste år har vi erfaret en stigning i antallet af henvendelser fra elever, som føler sig ”berørt” eller direkte chikaneret af krænkende indhold på de sociale medier. Selv om denne kommunikation foregår i fritiden, har det stor betydning for trivslen på skolen, hvorfor vi tager det meget alvorligt.

Vi forventer derfor, at både elever og forældre bakker op om en kontinuerlig holdningsbearbejdelse. Det er eksempelvis vigtigt, at forældre forholder sig til børnenes sprog og trafik på de sociale medier, og det er ligeledes uhyre vigtigt, at alle ved, hvad det er for signaler, man udsender, når man befinder sig på de sociale medier. Det, man får skrevet, står urokkeligt fast, når det først er afsendt.

Skolens formålsparagraf hviler på solide begreber som ”gensidig respekt samt tryghed for den enkelte”, og vi kan ikke acceptere adfærd, der bryder med dette værdimæssige grundlag. Den gode omgangstone og det forpligtende fællesskab skal hele tiden være i fokus.

Hvis en elev er syg, skal forældrene skrive i den digitale meddelelsesbog på forældreintra. Er der tale om sygefravær ud over tre dage, bedes forældrene kontakte klasselæreren.