Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Regler og retningslinjer

Randers Realskole er en stor skole, og vi forventer, at eleverne lærer at følge “ånden” i skolens formålsparagraf, at de bl.a. lærer “at vise respekt for andres egenart og personlige værdighed”. På dén måde skaber vi en grobund for, at alle elever trives – og det er en afgørende forudsætning for et godt og givende skoleforløb.

Når man begynder på Randers Realskole, skal man derfor gøre sig bekendt med skolens retningslinjer og regler. Du kan læse dem fra ende til anden nedenfor ved at åbne “fanebladene”, der giver et godt overblik, hvis man søger et bestemt emne.

Velkommen på Randers Realskole. Med mere end 1.300 elever, hvoraf ca. 400 årligt er nye, er det væsentligt, at du hurtigt finder dig til rette på skolen, både i forholdet til kammerater og lærere, men naturligvis også i forhold til skolearbejdet.

Det er vores erfaring, at den vigtigste forudsætning for et godt skoleforløb er, at man som elev har det godt – at man trives. Man kan med andre ord sige: »Glade elever har nemmere ved at lære«.

Dit medansvar består derfor i, at du også medvirker til, at hele klassen fungerer optimalt.

Vi håber naturligvis på, at du får succes med dit skolevalg, og du skal vide, at vi fra skolens side aktivt vil gøre vores til, at det lykkes

Kontorerne ligger i stueetagen, og her henvender man sig, hvis man har spørgsmål eller problemer. Det er også her, man henvender sig, hvis man ønsker at indmelde elever.

Susanne Friis, Jette Fuhlendorff, Lene Schjødt og afdelingsleder Marlene Bjørn er skolens kontorpersonale.
De træffes dagligt kl. 8.00 -­ 14.00.

De henviser i øvrigt til skoleleder Hans Myhrmann, udviklingschef Christian Møller samt afdelingslederne Rikke Lykke, Jan Frederiksen, Jonas Munch, Jeppe K. Thomassen, Birthe Diederich og Martin Middelbo Eriksen.

Skolens kontor: 8712 3230 (Skolesekretærernes træffetider er fra 7.30 – 14.30)

Mail: info@randersrealskole.dk

SFO: 8712 3240

På mange måder opfatter vi det at gå i skole som et rigtigt arbejde. Man møder til tiden, er velforberedt og behandler sine ”arbejdskolleger” med respekt. Her ligner livet på Randers Realskole det almindelige arbejdsliv ret meget. Med de ændrede forbrugsvaner og muligheder er det blevet mere og mere almindeligt, at elever i overbygningen har en eller anden form for fritidsarbejde. Det har vi som skole ikke noget imod. Et fritidsarbejde, som er konstrueret rigtigt, kan på sin egen måde også udvikle elevernes ansvarlighed og evne til at samarbejde. Fritidsarbejdet kan imidlertid også konstrueres forkert, så det kommer til at fylde for meget på en sådan måde, at det går ud over både forberedelse og skolearbejde. Det kan vi af helt oplagte grunde ikke acceptere.

Der kan i denne sammenhæng være grund til at nævne, at det ikke er ualmindeligt, at skolegang i overbygningen i gennemsnit dagligt kræver 2 timers forberedelse. Det er derfor afgørende, at både forældre og elev får talt et fritidsjob godt igennem, inden man siger ja. Ved alle optagelsessamtaler får vi som ledelse at vide, at Randers Realskole er et meget bevidst skolevalg. Det er derfor vigtigt, at et eventuelt fritidsjob ikke udvikler sig til at blive et fravalg af den skole, som man i sin tid brændte for at blive optaget på.

Brugen af bærbare computere er en naturlig del af undervisningen, men også her har vi nogle regler, der skal tilgodese både trivsel og læring.

  1. Computeren skal ved timens start være s/lukket. Læreren styrer på baggrund af målene for timen herefter, hvornår computerne skal bruges i undervisningen. Vi ved, at elevernes læring påvirkes negativt, når de er optaget af andet end undervisning. Elevernes brug af computer skal derfor kun ske, når det er relevant, og man må således kun besøge undervisningsrelevante hjemmesider.
  2. Klassens lærere italesætter jævnligt, hvad der eksempelvis forstås ved ”undervisningsrelevante hjemmesider”.
  3. Hvis man som elev vælger at se bort fra dette regelsæt, vil computeren blive ”konfiskeret” og anbragt på skolens kontor, hvor eleven kan afhente den ved skoletids ophør. Hjemmet kontaktes, og teamet orienteres i klasseloggen, så alle ved, at computeren har været misbrugt, og at første advarsel nu er effektueret.
  4. Vælger eleven at overtræde reglerne ved at besøge ikke relevante hjemmesider igen, mister eleven retten til at medbringe sin computer på skolen i en periode på 14 dage. Hjemmet orienteres. Sker det 3. gang indkaldes forældrene til et møde, hvor temaet er det fortsatte samarbejde. Til dette møder deltager en leder.

Gensidig respekt og tillid til hinanden er nogle af nøglebegreberne på Randers Realskole. Udviklingen og brugen af informationsteknologi åbner uanede muligheder ikke kun for indsamling af viden, men desværre også for misbrug og dermed snyd. Det er i dag praktisk muligt at finde og kopiere hele opgaver fra internettet. Man kan derfor i praksis aflevere opgaver, som man ikke selv har lavet. Det er naturligvis både snyd og bedrag, og det er i bund og grund udtryk for manglende respekt over for både forældre og skole.

Også på dette område ønsker vi at være klare. Vi abonnerer på et screeningsystem, som på en effektiv måde kan afsløre og dokumentere snyd og plagiat. Hvis det viser sig, at en elev har afleveret en helt/delvist kopieret opgave, vil eleven blive hjemsendt typisk i en 1 uge. I slutningen af ugen vil elev og forældre blive indkaldt til en samtale med skolens ledelse, og denne samtales karakter er afgørende for, om og på hvilke præmisser samarbejdet kan fortsætte.

Hvis eleven senere vælger at aflevere endnu en ”kopieret” eller på anden måde plagieret opgave, indkaldes forældrene til en skærpet samtale med skolens ledelse, hvor de føromtalte præmisser bliver ”praksisnære”. Elevens sene eftermiddagstimer (fra 14.15 til 17) inddrages nu til skolearbejde i en længere periode. Her skal eleven overbevise skolen om, at hans/hendes største ønske stadig er at være tilknyttet Randers Realskole, ligesom perioden også skal genoprette den tillid, som samarbejdet naturligt forudsætter. Lykkes det mod forventning ikke at genoprette tilliden, indledes udskrivningsproceduren. Læs mere om udskrivningsproceduren.

På Randers Realskole har sundhedsplejerskerne i årets løb kontakt med børnehaveklasserne, 1. klasserne, en klasse på mellemtrinnet samt 8. klasserne. Det foregår enten ved individuelle samtaler/undersøgelser eller ved gruppe- eller klasseundervisning i samarbejde med klassens lærere. Herudover tilbydes behovssamtaler og undersøgelser. Skolesundhedsplejerskerne Sara Canas Garcia og Heidi Mølgaard træffes på skolen 2 gange om ugen.

Skolens ulykkesforsikring dækker personskade, herunder beskadigede tænder og ødelagte briller. Derimod erstattes beskadigede beklædningsgenstande, cykler og knallerter ikke. Elever, som i kådhed, voldsom leg eller ved uansvarlig opførsel ødelægger skolens inventar eller materialer, er via deres forældre ansvarlige for, at skolen får dækket sine udgifter. Det kan derfor være en god ide at undersøge, hvordan ens families forsikringsforhold er sammensat.

De fleste ved sikkert, at nye rejsebetingelser har gjort, at man skal have sine forsikringsforhold i orden, hvis man rejser til udlandet. Tryghed og sikkerhed betyder alt for os, også når vi er på rejse med vore elever. Alle hjem skal således have en gyldig rejseforsikring, og forsikringsoplysninger skal afleveres sammen med betalingen af rejsen.

Den enkelte elevs computer tilhører ikke skolen, og den omfattes derfor ikke af skolens forsikring. Det er hjemmets egen indboforsikring, der skal dække en skade – uanset om skaden sker i hjemmet eller på skolen.

Hvis en elev er skyld i en skade på en andens computer, så behandles dette krav først over computer-ejerens (forældrenes) indboforsikring. Indboforsikringen retter derefter krav mod den ansvarsforsikring, som den skadevoldende elevs forældre har for eleven.

Penge er en del af børn og unges hverdag, og vi har forståelse for, at det kan være nødvendigt at tage penge med i skole, hvis man skal til byen og købe ind efter skoledagen. Det er imidlertid vigtigt for os at fortælle, at pengene ikke bør være i skoletasken eller i jakkelommen i løbet af dagen. Har du penge med i skole, kan du aflevere dem på kontoret, hvor de vil blive opbevaret sikkert, til du henter dem. Det er nemlig sådan, at skolen ikke har mulighed for at tegne en forsikring, som kan dække et evt. tab.

På Nordostvej, 500 meter fra Randers Realskole, ligger vores SFO. Vi har pladsgaranti, hvilket betyder, at alle elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse kan få en plads. Eleverne bliver fulgt fra skolen og op til ordningen efter skoletidens ophør. Rikke Lykke er afdelingsleder af SFO.

Ideen med elevintra er at gøre kommunikationsvejen fra lærer til elev kortere og bedre. Grundlæggende er det meningen, at lærerne vil benytte klassens elektroniske opslagstavle til at beskrive lektiemængder. Dette gøres som udgangspunkt senest kl. 16, hvis lektien er til dagen efter, men oftest skrives lektien ind umiddelbart efter lektionen. Skulle der en enkelt gang ikke være skrevet lektier ind, eller har serverne ikke opdateret systemet, har man stadig de lektier for, som er meddelt i slutningen af timen. Er man i tvivl, kontakter man en af sine klassekammerater eller sin lærer.

Det er også muligt at sende mails til eleverne via elevintra, ligesom det er muligt for eleverne at sende mails til hinanden. Det er vigtigt for os at markere, at der naturligvis er en grund til, at systemet hedder ”Skoleintra”. Mediet er tænkt som en seriøs platform beregnet udelukkende for kommunikation, der har med undervisning og Randers Realskole at gøre. Det er en platform, som vi som skole vil bruge med omtanke, hvilket vi naturligvis også forventer af eleverne og forældrene.

Alle ved, at vi som skole har en klar holdning til SMS – FACEBOOK – TWITTER o.l. Ingen er længere i tvivl om, at vi forventer, at den gensidige respekt hos os rækker længere end til kl. 14, hvor skoledagen ophører. Den gensidige respekt skal naturligvis være en del af det værdisæt, man anvender, når man i fritiden taler, ringer eller skriver til hinanden. Det siger sig selv, at det nye medie, Skoleintra, som på mange måder er hurtigere og mere effektivt end de andre kendte, kræver samme omtanke og gensidig respekt.

Elevintra er ikke tænkt som den eneste kommunikationsvej mellem forældre og skole. Det er således ikke via elevintra, man melder sit barn syg eller forklarer årsagen til fravær. Det er heller ikke via elevintra, man spørger ind til evt. konflikter opstået i skoletiden. Er der detaljer, som man ønsker uddybet, eller er der en problemstilling, som skal vendes med en lærer, så ringer man fortsat og finder en løsning, eller man aftaler tid til et møde.

Hver klasse vælger én elevrådsrepræsentant og én suppleant. På det første elevrådsmøde vælges bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder til møde efter behov.

Her bruges den digitale kontaktbog, der er oprettet i forældreintra.

Vi har som målsætning, at alle vore elever får det optimale ud af deres skolegang på Randers Realskole. En af de helt afgørende forudsætninger for skolemæssig succes er, at skolegangen ikke afbrydes af unødigt fravær.

Som bekendt har man de senere år over hele landet ”skubbet” sommerferien, således at afslutningen af skoleåret er rykket til ultimo juni, og starten på det nye skoleår er flyttet til medio august. Det er bl.a. gjort for at sikre, at alle forældre har mulighed for at afvikle ferie sammen med børnene inden for skolens ferieperiode. Vi skal derfor på det kraftigste appellere til, at man tænker meget nøje over det, hvis man er nødt til at bede sine børn fri uden for ferieperioden. Vi værner om en høj faglighed, og det er derfor som udgangspunkt et problem, hvis man holder fri på almindelige skoledage. Fritagelse skal derfor helst være en undtagelse, og den bevilges kun efter forudgående aftale med skolens ledelse.

Omkring sygdom er det sådan, at såfremt du er syg, skal dine forældre senest på 3. dagen kontakte skolen og meddele dette. Under alle omstændigheder skal grunden til dit fravær skrives i kontaktbogen.

Mobiltelefoner må ikke benyttes i skoletiden, med mindre den skal bruges som et undervisningsredskab. Medbringer du en mobiltelefon, skal den derfor være slukket, være i tasken i hele skoletiden og må først tages frem og tændes i det øjeblik, du er uden for skolens område.

Overtrædelse af dette forbud vil føre til konfiskation i to uger. Forældre orienteres via mail. Hvis eleven har absolut brug for sin telefon i det daglige som ”livline” til forældre, betalingsmiddel eller digital busbillet – så kan det i særlige tilfælde aftales, at telefonen i stedet opbevares på skolen i en ferie eller fridagsperiode.

Sker det mod forventning, at eleven i samme skoleår endnu engang overtræder mobilreglerne, opbevarer vi telefonen året ud.

Er man af den ene eller anden grund nødt til at ringe, kan man kontakte sin lærer og gå ned på kontoret og spørge om lov til at ringe herfra.

Vi ved, at mange af vore elever anvender mobiltelefon i fritiden, og vi ved, at de fleste af vore elever benytter sig af internettets mange muligheder. Det seneste år har vi erfaret en stigning i antallet af henvendelser fra elever, som føler sig ”berørt” eller direkte chikaneret af sms´er med et krænkende indhold eller ubehagelig og grænseoverskridende internetkommunikation eksempelvis via sociale medier som Facebook, Twitter m.m. Kommunikationen foregår ganske vist i fritiden, hvorfor vi som skole i teorien kunne have en afslappet holdning til fænomenet. Men sådan handler vi ikke hos os. Vi har klare holdninger også til fritidslivets udfordringer. Vi tror i al beskedenhed, at det netop er en af grundene til den store søgning, vi oplever til vor skole.

Vi tillader os derfor at forvente, at såvel elever som forældre bakker op i en kontinuerlig holdningsbearbejdelse. Det er eksempelvis vigtigt, at forældre forholder sig til børnenes sms-sprog og trafik, og det er ligeledes uhyre vigtigt, at alle ved, hvad det er for signaler, man udsender, når man befinder sig i et chatrum og lige skal give en internetkammerat et par ord med på vejen. Det talte sprog kan krydres med kropssprogets virkemidler, så man ikke misforstår barsk humor. Men det skrevne sprog står urokkeligt fast, når det først er afsendt fra enten mobilen eller fra computeren.

Skolens formålsparagraf hviler på solide begreber som ”gensidig respekt samt tryghed for den enkelte”. Vi kan derfor naturligvis ikke acceptere adfærd, som sår tvivl om netop skolens værdimæssige grundlag. Vore elever ved, at grænseoverskridende adfærd i enten ord eller tale får klare konsekvenser. De ved også, at internet- og sms kommunikation bliver vurderet efter samme normsæt. Ved optagelsessamtalen og i skolens årsskrift har du fået et solidt indblik i skolens værdigrundlag. Vi lægger vægt på den gensidige respekt og dermed også på en god omgangstone.

I forlængelse af vores krav om en gensidig respekt er vi også meget bevidste om de signaler, vores elever sender til hinanden. Vi oplever dagligt, at de små elever spejler sig i de store, både når vi taler sprog, tøj og fremtoning. Den bevidsthed og prægning vil vi gerne bede jer være en aktiv del af. Vi skal passe på vores unge og lære dem kropssprogets mange mere eller mindre tydelige signaler, og det kan være svært selv for voksne. Helt grundlæggende mener vi eksempelvis, at synlig piercinger (næse, øjenbryn, læbe, tunge o.l.) bør tilhøre den del af ungdomslivet, som ligger efter grundskolen. Hvis I efter moden overvejelse alligevel vil tillade jeres ”udskolingsbarn” at få en synlig piercing, beder vi jer om at sikre, at det må blive så diskret som muligt, og at den naturligvis dækkes til bl.a. under idrætsaktiviteter.

Som skole går vi ikke ind for uniform, og man kan som udgangspunkt gå klædt, præcis som man har lyst til. Man siger jo, at ens tøj fortæller en hel del om personen bag. Det er derfor vigtigt, at man selv som elev tænker over, hvilke signaler man sender. Det er eksempelvis ikke i orden at gå klædt på en måde, som er direkte stødende eller provokerende over for kammerater eller lærere.

Hvor det tidligere var sådan, at eksempelvis huer udelukkende blev brugt om vinteren for at sikre, at man ikke fik ”kolde ører”, er det sådan i dag, at man sagtens kan have en påklædning med både shorts og hue – altså på den måde, at huer nu anvendes året rundt. Det synes vi er helt fint og i orden. Vi har dog den lille tilføjelse, at vi vurderer huer, hatte og caps som udendørs beklædning, hvorfor man ikke går med det inde på skolen, og selvfølgelig heller ikke sidder med det i klasselokalet.

Der kommer en ny procedure for køb af mælk, og det vil komme til at fungere som ”God skolemad”, hvor eleverne bestiller on-line, og det så bringes op på skolen. Der vil blive informeret om mælkeordningen på forældreintra. På skolemælk.dk får du vejledning til bestilling, og du kan betale med betalingskort eller få oplyst dit barns personlige BetalerID og betale i netbank/pengeinstitut.

Sund skolemad er noget, som vi som skole prioriterer højt. Vi ved, at en del familier har en travl morgen, og at madpakken derfor kan blive en besværlig størrelse at have med at gøre. Vi har derfor indgået en aftale med Arena Randers. Her kan man online bestille og betale for næringsrigtige og spændende frokostprodukter, som bliver leveret til skolen. Skolemaden afhentes af klassens dukse afhængig af klassetrin fra kl. 11.10 i forhallen.

Rettigheder:
Man har ret til…
– at blive orienteret om ALT vedrørende sit barn
– at kontakte skolen ved enhver given lejlighed
– at forvente en tidssvarende undervisning, der mindst står mål med, hvad der kræves i folkeskolen
– at forvente, at undervisningen formidles af engagerede og dynamiske lærere
– efter aftale med lærerteamet at overvære undervisningen

Pligter:
Man har pligt til..
– at være forældre.
– at være bekendt med skolens formålsparagraf
– at stimulere sit barn til at have en positiv holdning til skolen og skolearbejdet
– at underrette skolen om væsentlige ændringer i barnets hverdag
– at drage omsorg for, at skolens materialer behandles ordentligt
– alt efter barnets alder at deltage/spørge ind til lektiearbejde m.v.
– at sørge for, at barnet møder frisk og veludhvilet i skole

Randers Realskole SKAL være et både rart og sundt læringsmiljø, og derfor må elever på intet tidspunkt indtage alkohol, tobak, snus eller andre rusmidler på skolen.

Dette er et ufravigeligt krav, og det at overtræde skolens grundlæggende regler og værdier er i sig selv særdeles belastende for det videre samarbejde mellem skole og hjem. Inden eleven evt. kan genoptage sin skolegang, indkaldes elev og forældre til et afklarende møde med skolens ledelse. Her skal det afdækkes, om der er basis for et videre samarbejde.

For at give eleverne et bevidst og ansvarligt forhold til rusmidler arbejder vi helt fra indskolingen med emnet i forskellige fag og temamæssige sammenhænge.

Det er vigtigt for os, at disse regler om rusmidler – udover at gælde på skolen – også kommer med på rejsen: Såfremt skolens grundlæggende regler overtrædes, og her tænker vi bl.a. på dårlig opførsel og manglende respekt for omgivelserne, rygning, anvendelse af snus, indtagelse af alkohol m.v. på skolerejser, kontaktes forældrene, og man aftaler, hvordan eleven kan afhentes. Som forældre forpligter man sig derfor til at sørge for sit barns hjemtransport, såfremt reglerne overtrædes.