Strategi 2023

På Randers Realskole har vi konstant fokus på, hvordan vi fortsat udvikler vores skole, så vi bl.a. kan tilbyde vores elever den bedst mulige undervisning og de mest optimale læringsmiljøer.

Vi har i den forbindelse udarbejdet ”Strategi 2023”, som vi i dag 15. juni har offentliggjort ved et møde for skolens personale og bestyrelse.

Nedenstående pressemeddelelse beskriver kort nogle af vores tanker og målsætninger i forhold til udviklingen for Randers Realskole frem mod 2023.

Pressemeddelelse 15. juni 2016

Randers Realskole søsætter ”Strategi 2023”

I dag, 15. juni, er den nye strategiplan blevet offentliggjort ved et møde for personale og bestyrelse på Randers Realskole. Det 20 siders skrift, der har titlen “Strategi 2023 | Forankring – Forandring”, afløser den 7-årsplan, der blev lanceret i 2009, og som i mellemtiden er realiseret med en række moderniseringer og udvikling af et unikt undervisnings- og læringsmiljø.

Randers Realskole har en lang tradition for strategisk udvikling af skolen. Den nye strategi er således både en forankring af de gode resultater, der er blevet opnået, og samtidig afsæt til forandring og udvikling mod helt nye og spændende mål.

Mere end 1.000 familier og 120 ansatte – også i 2023
Randers Realskoles nye strategi frem mod 2023 bliver en ramme for de fremtidige udviklingstiltag, der vil komme på alle områder – fra skolens fysiske rammer og læringsmiljø til pædagogiske principper, samarbejdsformer, kompetenceudvikling samt udvikling af flere nye forretnings-områder. Formålet er naturligvis først og fremmest at sikre, at Randers Realskole også i 2023 er den kendte, trygge og sikre skole for mere end 1.000 familier og arbejdsplads for mere end 120 ansatte. Vi skal fortsat udvikle os for at forblive det sikre afsæt for fremtiden.

Snart 150 års jubilæum – med udvikling i fokus
I 2019 kan skolen fejre 150 års jubilæum, og gennem hele skolens historie har Randers Realskole haft en stærk tradition for udvikling. Vi er gået forrest med en række tiltag med hensyn til pædagogik og undervisning, faciliteter og bygninger, samarbejdsformer mellem lærere, andre skoler, skole-hjem m.m. Skolen har således altid haft fokus på at “skabe de bedst mulige rammer for sit virke, at tilbyde en målrettet og engageret undervisning”, som det står skrevet i skolens formålsparagraf.

Optimale fysiske rammer for fortsat udvikling af læringsmiljø
Med realiseringen af sidste strategiplan fra 2009 er skolen gennemgribende moderniseret med bl.a. nye naturvidenskabelige lokaler, et nyt og funktionelt musikhus, spændende speciallokaler for værksted og design, digitaliserede arbejdspladser for lærere og elever, monitors på alle gange, effektiv ventilation, lys og akustik, indretning af elevator og toiletter, solcelleanlæg på skolens tag, gulvvarme og nyt tag i ”Glasbygningen”, der er indskolingens helt egen, separate bygning.

Der er endvidere kommet et unikt fokus på trivsel og sundhed, udvikling af et nyt og anderledes 10. klasse-tilbud, førskoleundervisning i SFO-regi og meget andet. Disse og mange andre tiltag skal fortsat udvikles, ligesom vi lancerer helt nye udviklingsområder og målsætninger i ”Strategi 2023”.

Udvikling mod nye mål
Med afsæt i de gode resultater, skolen har opnået, har vi som nye indsatsområder bl.a. fokus på at udvikle vores gode samarbejde med eksterne partnere. Her sigter vi f.eks. på forskellige former for talentudvikling for eleverne gennem samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunen og flere andre. Vi kommer til at arbejde med forskellige emner som innovation og entreprenørskab, forældre- og fjernundervisning, uddannelse af medarbejdere som konsulenter, partnerskaber vedr. effektmåling af undervisningen, udvikling af flere af skolens stærke sider til selvstændige forretningsområder og meget andet. Det bliver en særdeles spændende periode i skolens historie.

Strategiplanen som fælles afsæt for fremtiden
”Strategi 2023” beskriver, hvor Randers Realskole ønsker at bevæge sig hen, hvilke mål vi har sat os, og hvordan vi vil opnå målene. Det er derfor også en beskrivelse af vores målsætninger og kerneværdier, vores forretningsgrundlag og eksistensberettigelse som privatskole. Det er helt afgørende, at skolens personale har strategien klart for sig – at alle forstår (og tilslutter sig) vores DNA, vores værdigrundlag, hvad vi laver, hvor vi er på vej hen etc. Det er med til at skabe en dagligdag, der på én gang er tryg og fællesskabsorienteret og samtidig målstyret og effektiv.

Et klart værdigrundlag og en visionær målsætning har også stor betydning for, at skolen kan være attraktiv over for kommende elever/forældre, at den kan tiltrække det bedste personale, få de bedste samarbejdspartnere m.m. En af vore grundværdier er, at vi tilbyder at stille krav.

Vi tilbyder at stille krav
Vores vigtigste og bedste tilbud til elever og forældre er enkelt: Vi tilbyder at stille krav! Vi stiller krav til eleverne, til forældrene og ikke mindst til os selv! Det er ingen hemmelighed, at de mange tiltag og initiativer, vi tager, også handler om til stadighed at sikre det samlet set bedste undervisningskoncept og en stor kvalitet i vores undervisningstilbud. Vi stiller krav, og vi forventer meget af vores elever og af samarbejdet med vores forældregruppe. Det betyder selvfølgelig også, at vi stiller store krav til vores egen indsats nu og fremover i hele organisationen. Skolens dygtige og engagerede medarbejdere – og den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer – er helt afgørende for skolens udvikling.

Styrket udvikling af medarbejderkompetencer
Vi er på skolen heldige at have motiverede og højt kvalificerede medarbejdere, der har muliggjort de resultater, vi har opnået. Der er på skolen mange personalegrupper, der på forskellig vis skal løbende efter- og videreuddannes. Det giver fornyet inspiration og viden, og det giver skolen en fornyet ekspertise, som kan føre til konkrete tiltag senere.

I forhold til vores kerneydelse, læring og undervisning, er det klart, at læreren er en afgørende faktor. Vi har derfor altid haft stor fokus på løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling, og med ”Strategi 2023” er der yderligere fokus på, at ledelsen understøtter medarbejderne i at påtage sig medansvar og ejerskab for de arbejdsopgaver, de udfører. Decentralisering via teamsamarbejde, arbejdsgrupper, udvalg mv. skal skabe rammer for arbejdsglæde og motivation.

Målbare målsætninger skal skabe fremtidens skole
Al undervisning på Randers Realskole er pr. 1. august 2016 læringsmålsstyret. Lærerne benytter de læringsmidler, der giver den bedste læringseffekt, og som giver dem mulighed for at variere undervisningen. Vi ønsker desuden, at vores undervisning skal være tilpasset ”nutiden”, og derfor er computeren og digitale undervisningsmaterialer naturlige elementer i undervisningen.

Også organisatorisk ønsker vi, at der arbejdes med klare målsætninger og handlingsplaner på alle områder. Vi ønsker en synlig, tydelig og målbar ledelse, der sammen med medarbejderne kan fremtidssikre skolen i forhold til optimering af undervisnings- og læringsmiljøer. De tiltag, vi laver, skal direkte kunne måles i elevernes trivsel, generelle tilfredshedsgrad og læringsresultater.

Alle vores udviklingsprojekter har det ene formål: At sikre, at skolen dels er på forkant med den tekniske og faglige/pædagogiske udvikling, – dels også fortsat vil være det naturlige valg for en stor del af lokalområdets familier, når der tales skolevalg.

———-

For spørgsmål eller yderligere information kontakt venligst direktionen:

Skoleleder Hans Myhrmann eller souschef Ann Taul Andersen
Tlf. 8712 3230