Tilsynserklæring skoleåret 2015-2016

Tilsynserklæring

Randers Realskole – skolekode 731017

Tilsynsførende: Karsten Pedersen

Mit tilsyn har omfattet to besøg på skolen:

17.11.15:
1.A dansk, 8.C engelsk, 9.H matematik, 4.A værksted & design

15.03.16:
5.B projektfremlæggelse, 9.H tysk, 9.I S/H/K, 7.A matematik

Tilsynsgennemgang som slides

I forbindelse med mine tilsyn, har jeg haft samtaler med lærerne, hvor vi bl.a. har drøftet de overvejelser og betragtninger, de har gjort sig i forbindelse med undervisningen. Der er for de enkelte fag udarbejdet årsplaner, som er tilgængelige via skoleintra, således forældre har mulighed for at følge forløbet.

Fagenes endelige mål er beskrevet i ”Fælles mål”, som skolen følger.

Det er tydeligt, at det, der er beskrevet i ”Fælles mål”, ikke er et udtryk for den enkelte lærers ambition, idet man har en klar fornemmelse af, at det for alle ansatte er vigtigt, at eleverne til enhver tid får det optimale ud af undervisningen, så de på den måde får mulighed for til fulde at udnytte givne evner og anlæg – helt i tråd med skolens formålsparagraf.

Under mine besøg har jeg desuden haft samtaler med elever, der giver udtryk for, at de er glade for skolen, at de føler sig trygge, at de bliver lyttet til og bliver taget alvorligt. De giver desuden udtryk for, at skolen giver dem gode muligheder for at få lært noget – både på det faglige plan men sandelig også på det menneskelige plan.

Endelig har jeg haft samtaler med skolens leder Hans Myhrmann, der har fortalt om de udviklingsplaner, skolen har for fremtiden, samt hvad man hele tiden arbejder med for at styrke det, man allerede er i gang med. Elevernes undervisning samt deres ve og vel er hele tiden i fokus.

Undervisningen:

Som det fremgår af min tilsynsplan, så har jeg deltaget i undervisningen i et varieret udvalg af både fag og årgange, hvilket har givet mig et godt indtryk af, hvordan tingene fungerer over hele skolen.

Tydelige fællestræk er bl.a., at der er en gensidig forståelse for, at god undervisning praktiseres i et miljø, der er karakteriseret af arbejdsro, engagement, opmærksomhed, tryghed, rummelighed og plads til at være den, man er.

Lærerne har været velforberedte, og det samme kan man sige om eleverne. Der har i samtlige timer været stort engagement omkring læringen, og netop det har gjort, at der virkelig er mulighed for at flytte den enkelte elev rent fagligt.

Naturligvis er ikke alle elevers forudsætninger for indlæring ens. Der er elever, der på visse fagområder har sit at kæmpe med, men når undervisningen er tilrettelagt rigtigt, så får alle mulighed for at få udbytte af undervisningen, og det kan jeg konstatere, at den er på Randers Realskole. Alle skal være med, alle kommer med, ingen kører på frihjul.

Jeg har overværet flere lektioner, hvor der har været fremlæggelse af gruppearbejde på programmet, og det har i høj grad været kendetegnet ved, at eleverne har været gode til at stille sig op foran kammeraterne, tale frit og ugenert, samt tage behørigt hensyn til, at alle i gruppen kom til orde.

Timerne har været kendetegnet ved, at der har været anvendt skiftende undervisningsformer – lærerstyret, gruppearbejde og individuelle arbejdsformer, således der er afveksling i det, der foregår.

Skolen er veludstyret med moderne hjælpemidler, IT, netværk mm., og elevernes anvendelse af samme viser tydeligt, at det er velintegreret på skolen, og bruges af alle som en helt naturlig ting.

Skolens øvrige undervisningsmaterialer – bøger og lign. er af en tidssvarende standard.

Bortset fra undervisningen i tysk og engelsk har undervisningssproget været dansk. Eleverne er gode til at lytte til hinanden, og man mærker en god gensidig respekt og forståelse for, at vi er forskellige – både af observans og holdninger. Der er et klart ligeværd kønnene imellem, og eleverne er gode til at arbejde sammen på kryds og tværs.

Endelig er der en fin og tydelig respekt mellem elever og lærer, og hele omgangstonen er præget af glæde, humor og enigheden om at nå det fælles mål.

Konklusion:

Undervisningssproget er dansk.

Skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk står mindst mål med, hvad man kan forvente i folkeskolen.

Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Randers Realskole skriver i sin formålsparagraf bl.a., at man skal udvise respekt for andres egenart. Dette udmønter sig klart i den daglige omgang eleverne imellem og mellem elever og lærere. Elevernes forståelse- og respekt for hinanden uanset køn og etnicitet styrkes gennem den daglige undervisning.

Under mine besøg har jeg kun mødt åbenhed og imødekommenhed blandt ledelse, personale og elever. Der er en god omgangstone, og samværet er – som tidligere påpeget – præget af gensidig respekt, hvilket giver optimale muligheder for, at eleverne kan udvikle sig i et trygt og velkendt miljø, der hele tiden giver dem mulighed for at få fuldt udbytte af undervisningen samt udnytte givne evner og anlæg.

14.04.16

Karsten Pedersen
Certificeret tilsynsførende