Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Udskrivning af elever

I ethvert skoleforløb på Randers Realskole er afstemning af forventninger, løbende samtaler, dialog og inddragelse af eleverne en helt normal proces. Det samme gælder naturligvis i de sjældne og beklagelige tilfælde, der ender med udskrivning af en elev.

Det er heldigvis sjældent, at vi på Randers Realskole må udskrive elever, og der ligger typisk et længere forløb med dialog mellem skole, elev og forældre, før udskrivningen foretages. En udskrivning er altid en beklagelig sidste instans, når dialogen forbliver udsigtsløs, og i processen tilbyder vi som skole hjælp, så eleven bedst muligt bliver hjulpet videre i et nyt skoleforhold.

Afstemning af forventninger
Vi er en privatskole, og forældre betaler for at have deres børn på vores skole. Det er vores succeskriterium, at eleverne udvikler sig optimalt både fagligt, personligt og socialt . Alene af disse grunde gør vi ganske meget ud af at afstemme forventninger imellem forældre og skole. Både på vores webside og i optagelsessamtaler (og i den løbende dialog i øvrigt) beskriver vi, hvad vi er en for en skole og ikke mindst hvilke rettigheder og pligter, der knytter sig til et samarbejde med vores skole.

Gensidig respekt og dialog
En afstemning af forventninger er et meget vigtigt afsæt for et godt samarbejde mellem elev/forældre og skolen, og giver også i dagligdagen eleverne en oplevelse af klare og trygge rammer.

Randers Realskole hviler på en formålsparagraf, hvor et helt centralt begreb handler om ”gensidig respekt”. Det italesættes ved elevens optagelse, det er en altafgørende del af skolens daglige pædagogiske DNA, den gensidige respekt og løbende dialog er med hele vejen og derfor naturligvis også ved en evt. udskrivning.

De mange elementer i den løbende dialog – også ved en udskrivning:
En let tilgængelig og til stadighed opdateret hjemmeside med generelle og aldersspecifikke oplysninger er typisk det første møde med vores skole. En optagelsessamtale (og i nogle tilfælde en servicesamtale), sikrer, at elev og forældre er velorienteret om grundlæggende værdier og samarbejdsformer.

Et helt afgørende fundament for samarbejdet mellem skole og hjem er en fælles og gensidig forpligtende aftale om at orientere om alle væsentlige forhold. De hyppige skole-hjemsamtaler er status/udviklings-samtaler og er derfor ikke stedet, rummet eller rammen for afklaring af en tungere problemstilling. Opstår der dybere og måske komplekse problemstillinger, tages der øjeblikkeligt kontakt til hjemmet, og der igangsættes en fælles proces for i fællesskab at finde en løsning.

Klasseloggen bruges typisk som arkiv for referater og resumeer af aftaler /samtaler mellem skole og hjem. Kalder problemstillingen på henstillinger, påtaler, eller advarsler italesættes de, ligesom det også overordnet skitseres, at der er en naturlig grænse for antallet.

Hvis problemerne eskalerer involveres ledelsen, som sammen med lærerteamet, barnet og forældrene udarbejder en fælles handlingsplan og opstiller succeskriterier for et nødvendigt udviklingsperspektiv. Det er også her, hvor et udskrivningsscenarie omtales – forstået på den måde, at såfremt det ikke lader sig gøre at indfri de omtalte succeskriterier, så kan det blive nødvendigt for forældrene at fortsætte samarbejdet på en anden skole. I denne fase er barnet stadig en naturlig del af samtalen, idet der jo selvfølgelig tages hensyn til alder og problemstilling.

Når vi efterfølgende til det punkt, hvor et samarbejde ikke længere er muligt, træder skolens udskrivningsproces i kraft. Vi tilbyder alt efter alder eksempelvis samtale med UU-vejleder. Vi kan hjælpe med at overdrage vigtige informationer til den modtagende skole. Vi kan levere opsamlet evalueringsmateriale og konklusioner på midtvejssamtaler. Vi kan evt. deltage i indslusningsmøde på den nye skole.

Vores ambition i hele forløbet er, at barnet bliver inddraget på en måde, som giver bedst udbytte og mening for barnets videre færd.

Inddragelse af eleven

Vi er som alle andre skoler af undervisningsministeriet blevet bedt om at kunne redegøre, hvordan vi efterlever FN´s børnekonventions intentioner om ”at inddrage og lytte til barnet ved alle forhold, der vedrører dem selv”.

Nedenstående link er Undervisningsministeriets senest opdaterede side om emnet:

Vejledning vedr. inddragelse af elever, før de udskrives

Direkte link til vejledningen (pdf)

Når vi beskriver inddragelsesprocessen og intentionen, er det vigtigt at vide, at der er tale om særdeles få sager, som ender i en egentlig udskrivning.

Tekstkopi med links fra før 3. august 2023

Vi er som alle andre skoler af undervisningsministeriet blevet bedt om at kunne redegøre, hvordan vi efterlever FN´s børnekonventions intentioner om
”at inddrage og lytte til barnet ved alle forhold, der vedrører dem selv”.

Nedenstående link er offentlige digitale pjecer om emnet

At lytte og inddrage – Undervisningsministeriet

Jeg har ret til at blive lyttet til – Undervisningsministeriet

Når vi beskriver inddragelsesprocessen og intentionen, er det vigtigt at vide, at der er tale om særdeles få sager, som ender i en egentlig udskrivning.
Det statistiske i forhold til udskrivning på de frie skoler er beskrevet i nedenstående skrivelse fra Danmarks Evalueringsinstitut – (EVA).

Udskrivning af elever